نویسنده = عبداله فاضلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جنبش سربداران بر پایه نظریه کنش جمعی چارلز تیلی

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-120

علی بحرانی پور؛ عبداله فاضلی؛ سجاد کاظمی؛ علی لجم‌اورک مرادی