نویسنده = هاجر صالحی
تعداد مقالات: 1
1. ریخت شناسی شورش‌های نان در عصر مظفری

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-150

هاجر صالحی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر