نویسنده = امیرحسین امامی کوپایی
تعداد مقالات: 1
1. سَنجه فلسفی جهاد: فارابی

دوره 15، 2(پیاپی 30 پاییز و زمستان 1398)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-70

امیرحسین امامی کوپایی؛ سعید عدالت نژاد؛ رضا نجف زاده