نویسنده = امیر دهقان نژاد
تعداد مقالات: 2
1. پیامد حمله مغول و حاکمیت ایلخانان بر سنت علمی در ایران

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-88

امیر دهقان نژاد؛ محسن رحمتی؛ عبدالرسول عمادی


2. دارالشفای رَبع رشیدی: سازمان ادارى، آموزشى و درمانى

دوره 12، 2(پیاپی 24 پاییز و زمستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-145

امیر دهقان نژاد؛ عبدالرسول عمادى؛ محسن رحمتى