کلیدواژه‌ها = تشیع
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل جنبش سربداران بر پایه نظریه کنش جمعی چارلز تیلی

دوره 14، 2(پیاپی 28 پاییز و زمستان 1397)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-120

علی بحرانی پور؛ عبداله فاضلی؛ سجاد کاظمی؛ علی لجم‌اورک مرادی


2. مستشرقان و مهاجرت علمای جبل عامل به ایران در دوره صفوی

دوره 10، 1(پیاپی 19 بهار وتابستان 1393)، بهار و تابستان 1393، صفحه 189-201

فهیمه مخبر دزفولی


3. ظهور و سقوط چَکان در کشمیر (962- 993هـ )

دوره 9، 1(پیاپی 17 بهار و تابستان1392)، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

مریم معینینیا؛ هادی عالمزاده