کلیدواژه‌ها = مغول
تعداد مقالات: 3
1. یأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختى مسلمانان درباره زیستگاه آنان تا دوره مغول

دوره 13، 1(پیاپی 25 بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-100

مدرس سعیدی؛ مصطفى جرفى


2. غازانیه تبریز: نماد تحول فرهنگی مغولان

دوره 7، 1(پیاپی 13 بهار و تابستان 1390)، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-82

پرویز علی پرویز علی؛ شهرام یوسفی فر


3. تأملی در تسامح مذهبی مغولان در ایران

دوره 4، 2(پیاپی 8 پاییز و زمستان 1387)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 65-80

مهدی عبادی