کلیدواژه‌ها = زبان روزانه
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ دینی در زبان و نشانه ‌شناسی روزانه مردم ایران در دوران صفوی- قاجاری ،

دوره 6، 1(پیاپی 11 بهار و تابستان 1389)، بهار و تابستان 1389، صفحه 131-165

ابراهیم موسی‌پور