کلیدواژه‌ها = مرینیان
تعداد مقالات: 2
1. مزدوران مسیحی و نقش آنان در حکومت مرینیان (591-869ﻫ)

دوره 11، 2(پیاپی 22 پاییز و زمستان 1394)، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-77

سید حسن مهدیخانی سروجهانی؛ هادی عالم زاده؛ یونس فرهمند


2. ابن ابی زرع و روض القرطاس 2

دوره 2، 2(پیاپی 4 پاییز و زمستان 1385)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 65-80

یونس فرهمند