شورش و گروش: قبطیان مسیحی و حاکمان مسلمان در مصر سده های دوم و سوم هجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در فاصله سال های 107 تا 216 هجری سلسله شورش هایی از سوی قبطیان مسیحی علیه حاکمان
مسلمان اموی و عباسی شکل گرفت. در این مقاله زمینه، عوامل و پیامدهای این شورش ها بررسی شده
است. تغییرات تدریجی در نظام مالی و زمین داری در عصر اموی، که از امارت عبدالعزیز بن مروان در
مصر آغاز شده بود و در خلافت هشام بن عبدالملک تکمیل گردید، افزایش میزان مالیات ها و درنتیجه
شورش های قبطیان را در پی داشت. این شورش ها نه تنها به نتیجه دلخواه آنان یعنی کاهش مالیات ها
منجر نشد، بلکه آنان را به پذیرش گزین های دیگر یعنی گروش به اسلام و پیوستن به جامعه اسلامی-
عربی مصر ناگزیر ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rebellion and Conversion: Christian Copts and Muslim Rulers in Egypt, the Second and Third Centuries A. H.

چکیده [English]

A series of riots took place in Egypt by Christian Copts against the
Umayyad and Abbasid rulers since 107 to 216 A. H. In this paper, the
context, causes and consequences of the riots have been investigated.
It is apparent that gradual changes in the financial and the landholding
systems, which were started in the Abdul Aziz ibn Marwan's reign
continued to be completed in the Hisham ibn Abdul Malik's era.
Increasing tax was pursued by Copts riots in Egypt. The riots were
fruitless for Copts, as the taxes never cut, but it was another way;
converting to Islam and absorbing into Islamic-Arabic Society in
Egypt

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamization of Egypt
  • Egyptian tax system
  • Copts riots
  • Conversion to Islam