فرقة قرائیم و کلام اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

قرائیم، یکی از کهن ترین فرقه های موجود یهودیت پس از جریان رسمی آن – ربانیان- می باشد که در
میانه قرن دوم شکل گرفت و بعدها به عنوان جریانی غالب در میان برخی مراکز یهودی ایران مورد
پذیرش قرار گرفت. نکته مهم دربارة فرقة قرائیم، تأثیرپذیری آنها از کلام اسلامی و تعاملشان با جریان
کلامی معتزله است. نوشته حاضر، ضمن بررسی تاریخچة شک لگیری و تکوین قرائیم، برخی وجوه
تأثیرپذیری قرائیم از کلام اسلامی را مورد بحث قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

|araism and Islamic Theology

چکیده [English]

As one of the oldest Jewish sects, |araism was founded in the middle
of the 2nd century AD and later on, they were accepted as the
mainstream of Iranian Jewish society. A remarkable feature of the
|araism is that they were influenced by Islamic theology as well as its
intellectual transactions with Mu`tazilism. This article surveys the
formative history of |araism and delineates how they came under the
influence of Islamic theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judaism
  • |araism
  • Anan bin David
  • Islamic Theology
  • Mutazilism