بررسی واژه شناختی و معناشناختی روستا و رستاق در دوره اسلامی تا سده هفتم هجری 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

 از جمله اصطلاحاتی که جغرافیدانان دوره اسلامی از تقسیمات ایرانیان وام گرفتند«روستاک » است که آن را به صورت های رستاق و روستا به کاربرده اند. به سبب شباه تهای ظاهری و ریشه لغوی مشترکاین دو تصور شده که روستا و رستاق در متون دوره اسلامی معنایی یکسان داشته اند. گرچه به ندرت
این دو واژه معنا و دلالتی یکسان داشته؛ اما عموما، روستا و رستاق دو واحد جغرافیایی مستقل از
یکدیگر بوده اند؛ روستا مترادف ده و قریه و رستاق واحدی بزر گتر از شهر و در حکم بخش یا دهستان
امروزی بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Changes in Etymology and Semantics of Rūsta and RustaÎ in the Islamic Period up to the Seventh Century AH.

چکیده [English]

Amongst the terms which Muslim geographers have borrowed from
Persian, is "Rustaq " that has used in two forms; Rustaq and Rusta.
Although in order to the same etymological roots and apparent
resemblance, it was supposed that Rustaq and Rusta had the same
meaning in the texts , these two words rarely have the same meanings
and implications. Generally, Rustaq and Rusta are two geographical
independent units. Rusta was supposed to be used as Dih or
Qerya(village) whereas, Rustaq referred to a unit larger than a city,
and it was mostly like modern town Dihestan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rūsta
  • RustaÎ
  • Dih
  • Administrative divisions