الناصر لدین الله (حک: 575 622 ه.): خلیفه هوشمند و مدبر عباسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله با واکاوی خلافت الناصر لدین الله، سی وچهارمین خلیفه عباسی در صدد پرداختن به رابط ه
هوشمندی و تدبیر سیاسی خلفا با توسع ه سیاسی، اجتماعی دستگاه خلافت و نیز جهان اسلام است. به
سخن دیگر نویسنده کوشیده تا با واکاوی کارنام ه این خلیفه، چگونگی و چرایی دستیابی به این موفقیت
را دریابد. آنچه یافته این پژوهش است آنکه، تاریخ خلافت در دور ه الناصر، شاهد پیشرف تهای سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی چشمگیری بوده است. این خلیفه توانست با بهره گیری از توانای یهای بالقوه و بالفعل
جهان اسلام و استقرار وحدت سیاسی در قلمرو امپراتوری اسلامی، گام های مؤثری در اعتلای قدرت
دنیوی و معنوی دستگاه خلافت عباسی بردارد. این مسأله در زمانی صورت پذیرفت که قدرت دنیوی
خلافت عباسی در سراشیب انحطاط افتاده و توانایی اداره و انتظام امور را نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-Nāsir li-dinillah (575-622 A. H.): Intelligent and Enterprising Abbasid Caliph

چکیده [English]

By studying the caliphate of Al-Nāsir li-dinillah, the 34th Abbasid
caliph, this article tries to deal with the relations between the political
intelligence and thought of caliphs and the socio-political
development of the caliphate system in the Islamic world. The
outcomes of this research show that the history of the caliphate in Al-
Nāsir li-dinillah period had outstanding political, cultural and
economic developments. This caliph took effective steps in exaltation
of material and spiritual power of Abbasid and establishing the
considerable unity by using the potential capacities of the Islamic
world. This was happened when the material power of the caliphs had
been declined and they were not able to control the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abbasid Caliphate
  • Al-Nāsir li-dinillah