خلَط روایات تاریخی: افسانه ارُینب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ضمن بحث و ارائه نظر درباره شخصیت حسین بن علی(ع) و قیام و شهادت ایشان، گاه به داستان زنی
ارُین  ب نام اشاره میشود که یزید عاشق او شد و معاویه شوهرش را فریفت تا او را طلاق دهد و به
همسری یزید درآید، اما هنگامی که فرستاده معاویه برای خواستگاری او میرفت، امام(ع) خواست تا
پیشنهاد ازدواج وی را نیز مطرح سازد؛ ارینب ازدواج با امام را ترجیح داد، اما امام(ع) او را به همسر
سابقش برگرداند و گفت که غرض وی از این ازدواج بازگرداندن او به همسرش بوده است، و بدین سان
عشق یزید و نقشه معاویه ناکام ماند. اهمیت این داستان در آن است که در بعضی از منابع این رویداد
برساخته را از زمینهها و دلایل تقابل حسین بن علی(ع) با یزید شمردهاند. در این مقاله روایات مختلف
مربوط به این داستان بررسی و حقیقت ماجرا آشکار میگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Misunderstanding of Historical Accounts: Myth of Uraynib

چکیده [English]

Discussing and presenting the views about the personality of Imam
ussain and his rising and martyrdom, one will come across the story
of a woman who was loved by Yazīd. So, Mu#awīya, deceived the
woman's husband to divorce her in order to marry his son. When the
messenger of Mu#awīya was on his way to propose her for Yazīd,
Imam ussain also asked him to question if she is willing to accept
his offer for marriage. The woman preferred Imam ussain. After a
while, without marrying her, Imam ussain sent back the woman to
her husband and said that his aim was protection of his wife.
Consequently, the purpose of Yazīd was not fulfilled. In some cases
the importance of this history has been related to the rise and
martyrdom of Imam ussain. In this article various historical reports
are reconsidered and try to evidence the fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ussain ibn #Ali
  • Mu#awīya
  • Uraynib daughter of IsÈāÎ
  • Hind daughter of Suhail ibn #Amr