حلقه مشترک و پیوند آن با اصطلاحات حدیثی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در سندهای احادیث را می شناسند. آنان در « حلقه مشترک » مدت هاست که محققان غربی پدیده
مطالعات خود از این پدیده تفسیرهای مختلفی عرضه داشته اند و از آن برای تاریخ گذاری احادیث بهره
گرفته اند. مقاله حاضر، در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا این پدیده نزد محدثان مسلمان در
دوران متقدم نیز شناخته بوده است و از میان انبوه اصطلاحات حدیثی که محدثان در تبیین ویژگی های
مختلف احادیث و راویان آنها وضع کرده اند، کدامیک به حلقه مشترک مربوطند. با مرور آثار حدیثی
ناظر « فرد » و « غریب » متقدمان آشکار می شود که پاسخ سؤال نخست مثبت است، و اصطلاحاتی چون
به وجوهی از همین پدیده وضع شده و به کار رفته اند. همچنین نشان داده می شود که اصطلاح حدیثی
گرفت. در پایان با بررسی نحوه مواجهه « حلقه مشترک » را می توان معادل اصطلاح غربی « مدار »
محدثان متقدم با این پدیده، روشن می شود که تفاوت فهم و تفسیر محققان غربی و مسلمان از این
پدیده ریشه در تفاوت رهیافت های آنان به سنجش اعتبار و نقد احادیث دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Common Link and its Relation to the Technical adīth Terms

چکیده [English]

Western scholars for a long time. They have interpreted that
differently in their studies and used it for dating traditions. This article
answers the question, whether early Muslim traditionists, were
familiar with this phenomenon and also which technical adīth terms
are coined for explaining different features of traditions and their
transmitters related to common link. Review of early adīth works
reveals that the technical terms such as “gharīb” and “fard” are coined
and used concerning some aspects of the same phenomenon.
Furthermore, it identifies that “madār” is equivalent with the Western
term “common link”. Finally, examining how early traditionists dealt
with this phenomenon, this paper clarifies that the difference between
Western and Muslims scholars’ understanding and interpretation of
this phenomenon, is rooted in their different approaches to the validity
of HHadīth and their method in criticizing the traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common link
  • Madār
  • Tafarrud
  • Gharīb
  • fard
  • I‘tibār
  • Mutābi‘āt
  • Shawāhid