منازعات حنابله با شیعه امامیه در عصر سلجوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با آ نکه بیشتر فرق اسلامی در طول تاریخ با همدیگر اختلاف و درگیری داشتند، اما این اختلافات در
میان شیعه و سنی نمود بیشتری یافته است. بغداد به عنوان مرکز خلافت عباسی، مرکز تجمع شیعیان
و همچنین حنبلی ها  به عنوان طیف تندرو سنی مذهب  نیز بود. با سقوط آل بویه که به تقویت
جایگاه شیعیان در بغداد کمک زیادی کرده بودند، سلجوقیان سنی مذهب روی کار آمدند. حنبلی ها که
سابقه دشمنی دیرینی با شیعیان داشتند، از این فرصت بهره بردند و عرصه را بر شیعیان تنگ تر کردند
و این منازعات به اوج خود رسید. در این مقاله به بررسی فراز و فرود درگیر یهای این دو فرقه در بغداد
عصر سلجوقی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disputes Between 0anābala/ 0anbalites and Imāmīya Shī#a in Siljuks era

چکیده [English]

Whereas most Islamic sects throughout history had conflicts and
disputes with each other, these discords were most significant among
Shī#a and Sunnī. Baghdād as the Capital of #Abbāsīd Caliphate was the
rallying point for Shi’as and Hanbalites -as a radical Sunni branch-as
well. After the collapse of Buyid Dynasty during which Shī#as
promoted in Baghdād, Sunni Siljuks came to power. 0anbalites with
long held enmity toward Shī#as grasped the opportunity and pushed
them into a corner and disputes peaked. In present paper ups and
downs of disputes between these two sects in Baghdad in Siljuks
Dynasty has been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siljuks era
  • 0anābala/ 0anbalites
  • Imāmīya Shī#a
  • 0anābala and Shi#as Relations
  • Religious Politics of Siljuks