تجارت در دریای مدیترانه: بررسی معاهدات تجاری ابوالحسن و ابوعنان مرینی با دولت های مسیحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

759 ه) برمیگردد - 749 ه) و ابوعنان (حک: 749 - اوج اقتدار خاندان مرینی به دوره ابوالحسن(حک: 731
که از نظر سیاسی سلطه آنان نه تنها بر مغرب اقصی، مقر پیشین این خاندان، بلکه بر مغرب میانه و
نزدیک و حتی بخش هایی از اندلس نیز بسط یافته بود. سلطه مرینیان بر سواحل طولانی دریای
مدیترانه در این دوره، موقعیت جغرافیایی مغرب را به عنوان دروازه تجارت اروپا و آفریقا ارتقا داد و
موجب گردید تا مسلمانان و مسیحیان در پرتو منافع مشترک معاهدات متعددی با هدف گسترش
تجارت در دریای مدیترانه منعقد کنند؛ حاکمان میورقه، بنادر ایتالیایی ونیز، جنوا و پیزا و سرانجام
دولت آراگون هر کدام به طور جداگانه با هدف تأمین مایحتاج عمومی و مواد اولیه مورد نیاز خود،
پیمان هایی تجاری با مسلمانان مغرب بستند؛ بررسی این معاهدات نشان م یدهد که به هنگام اقتدار
حاکمان مسلمان، هم پیمانان تجاری مسیحی آنان ناگزیر از پذیرش تعهدات و شروط مسلمانان بودند و
چون ضعف مسلمین آشکار می شد، مفاد پیما ننامه ها به شکل یک جانب های به سود مسیحیان تغییر
می کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trade in the Mediterranean Sea: A Review of Commercial Agreements between Abū Al-0assan and Abū #Inan Marīnī and Christian States

چکیده [English]

The Marīnīds were at the peak of power in the reigns of Abū Al-
0assan(rule:1331-1349 A.D.) and Abū #Inan (rule:1349-1358 A.D.)
during which their political dominance extended not only over the
Maghrib Al –AÎsā (Far West) as their former seat of government, but
also over the middle and near West and even to some parts of
Andalusia. The Marīnīds’ dominance over the Mediterranean long
coasts promoted the situation of Morocco in this era as a gateway to
Europe and Africa and led toward the conclusion of several treaties
between Muslims and Christians in the light of their common interests
and with the purpose of expansion of trade in the Mediterranean Sea.
The rulers of Mallorca, the Italian ports of Venice, Genoa, Pisa and
finally, the Government of Aragon concluded separate trade treaties
with Muslims. They aimed to supply raw materials and public
necessities. Studies on these treaties show that when Muslims were
powerful, their Christian trade allies had to accept their conditions and
abide by their obligations, while the situation reversed, the contents of
treaties changed prejudicially in favor of the Christians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Mediterranean Sea
  • Abū al-0assan and Abū-#Inan Marīnī
  • History of Trade
  • Mallorca
  • Aragon