بارتلمی دی هربلو و« کتابخانه شرقی» او

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دی هربلو بارتلمی دو مولن ویل خاورشناس فرانسوی که در تکوین دانش خاورشناسی در فرانسه نقشی
این کتاب هرچند تحت تأثیر اوضاع ناشی از .« کتابخانه شرقی » مهم دارد، مؤلف کتابی است با نام
حملات عثمان یها به اروپا، روابط ویژه نویسنده آن با دربارهای فلورانس و پاریس، حمایت سیاستمدارانی
چون کولبر از او و سرانجام تدریس وی درکالج سلطنتی (بعدها کالج فرانسه)، با رویکردهایی سطحی و
موضع گیری هایی آلوده با سیاست تألیف شده، مد تها تنها منبع خاورشناسان، متفکران و ادیبان مغرب
زمین برای خاورشناسی و به خصوص شناخت اسلام بوده است. علی رغم جایگاه مهم هربلو و کتابش در
خاورشناسی و مطالعات وابسته به آن، شخصیت او و اثر او برای خاورشناسان متأخر و محققان شرقی
خصوصا ایرانی چنانکه باید شناخته نیست. مروری گذرا بر زندگی و آثار دی هربلو، شرحی مختصر از
و روش ها « کتابخانه شرقی » عصری که او در آن می زیسته، جایگاهش در خاورشناسی، چگونگی تدوین
و رویکردهای مؤلف در تألیف این اثر، تأثیر آن بر متفکران غربی و خاورشناسان مطالب این مقاله را در
بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barthélemy de'Herbelot and his “Oriental Library”

چکیده [English]

Barthélemy d'Herbelot de Molainville was a French Orientalist. He
had a great impact on the development of Orientalism in France and
also he was the author of “Bibliothèque Orientale = Oriental Library”
which was, for a while, the only reference book for western
orientalists. However, it was influenced by some political events such
as the Ottomans attack to Europe .The author was related to the courts
of Florence and Paris and also supported by the politicians like Jean-
Baptiste Colbert. He was also teaching in Royal College (later college
de France).So, the book was written with superficial approaches and
political aims. Despite the important position of Herbelot in oriental
studies and related fields, today, his character and book Oriental
Library is not well known for the Orientalists and especially for
Iranian studies researchers. Therefore, this paper tries to reflect a clear
picture of his character and position in Orientalism. Giving a short
biography, short description of his life, the way of writing Oriental
Library, the methods and approaches of its author and the influence of
the book on western scholars and Orientalists will be discussed in the
present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barthélemy de'Herbelot
  • Bibliothèqueorientale /Oriental Library
  • orientalism
  • French Orientalism