کَش ها و کشّی ها 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کش نامی است مشترک برای چند مکان در مناطق شرقی جهان اسلام. در منابع رجالی، تاریخی و
جغرافیایی از کش ها و کشّی های بسیاری سخن رفته است. در این مقاله شش مکان که کش نام داشته
شناسایی شده، ضبط های مختلف و موقعیت جغرافیایی آنها به دست داده شده، مشاهیر منسوب به آن ها
معرفی شده، و به برخی از اشتباهات و خلط هایی که در کاربرد نام این مکا ن ها و منسوبان بدان ها صورت
گرفته، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kash and Kashi's

چکیده [English]

Kash is a common name for several places in Islamic world. Several
mentions has been made of keshi's in Rejal sources, history and
geography; this article is an attempt to identify six places named kesh
according to different records, geographical places, and the associated
scholars, as well as the misapplications in the use and the attributed
scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kash
  • kes
  • kesh-associated Rejal
  • kesh- related