مناسبات دین با فرهنگ غذایی مردم ایران در دوران صفوی_ قاجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فرهنگ غذایی مردم ایران از جمله مقولاتی از زندگی روزانه ایرانیان است که با وجود رسمی شدن
مذهب تشیع در ایران صفوی، با تحولی چشمگیر مواجه نشده و در واقع، تشیع، عامل ایجاد تغییری
دین- بنیاد در خورد و خوراک روزانه مردم عادی ایران در این دوران نبوده است؛ با این حال در کنار
توصیه های عمومی اسلام درباره آداب الاکل و شایست و نشایست هایی که انتظار می رفت مؤمنان در
رفتارهای تغذیه ای خود به کار بندند، برخی آموز ههای شیعی، خاصه در مناسبت های زمانی مذهبی،
پاره ای از رفتارهای تغذیه ای مردم ایران صفوی_قاجاری را شکل داده یا دس تکم از برخی جهات،
تنظیمات معینی را در این رفتارها موجب شده است. بنا بر بررسی حاضر، اغلب این آموزه ها برخاسته از
سنت عمومی اسلامی است و تغییرات مبتنی بر آموزه های شیعی، عمدتا در مراسم اطعام عمومی و
نذرها در موقعیت های زمانی یا مکانی شیعی و بیشتر با رویکرد دینی عامیانه جلوه گر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Teachings and Food Culture of Iranian Ordinary People

چکیده [English]

The food culture of Iranian people has been an aspect of Iranians'
everyday life which in spite of throughout changes that were the result
of officialization of Shi'ism, has not been so shifted or modified. In
fact, Shi'ism couldn't be supposed as an effective factor in making any
religion-based change in nutrition system of the ordinary people at this
period. Nevertheless, along with the Islamic general recommendations
about eating rites (ādāb al-akl) and the pattern of proper and improper
acts /rights and wrongs which believers were supposed to consider in
their food behaviors, some Shiite teachings and particularly the
religious occasions have formed some food habits of Safavid-Qajarid
people or at least have resulted in some certain regulations in these
habits. Upon this survey, most of these teachings are originated in
general Islamic tradition and the resulted changes of Shiite teachings,
are mainly manifested in public feedings and vow ("nadhr"s) rites in
Shiite temporal or local situations, mostly in a popular religion
approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Food Behaviors
  • everyday life
  • Popular Religion
  • Safavid-Qajarid Iran