گزارشی فاخر از تاریخ اسلام 1 بررسی کتاب «تاریخ اسلام» اثر زنده یاد دکترعلی اکبر فیاض

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کتاب مشهور تاریخ اسلام یکی از معدود آثار باقی مانده از زنده یاد دکتر علی اکبر فیاض ( 1277
1350 ش) به شمار می آید این کتاب اولین بار در سال 1327 شمسی منتشر شد و تاکنون بارها توسط
انتشارات دانشگاه تهران تجدید چاپ شده است. دکتر فیاض در این اثر نسبتا مختصر، گزارشی مستند و
هنرمندانه از دوره هایی مهم و طولانی از تاریخ اسلام ارائه کرده است. این اثر به رغم نقاط قوت بسیار
(استفاده درست از منابع متعدد و متنوع، نثر زیبا و فاخر، رعایت بی طرفی علمی و...) کاستی هایی نیز
دارد. اگر از چاپ نامناسب آن صرف نظر کنیم، م یتوان به اشکالاتی در تنظیم فصول کتاب، ارائه مطالبی
بی ارتباط با عنوان کتاب، عدم استفاده از شیوه واحد ارجاع ، ایجاز مخلّ، برخی جملات نارسا و اغلاط
جغرافیایی، ثبت نادرست بعضی تاریخ ها، بی دقتی در ثبت شماری از وقایع و عدم برخورد نقادانه با
بعضی روایت های تاریخی اشاره کرد. در این مقاله این کتاب در دو بخش ارزیابی و بررسی شده است:
1. از منظر عناصر بیرون متن: نویسنده، ناشر و چاپ، خوانندگان و زمینه اثر؛
2. از منظر عناصر درون متن: عنوان، حجم، تبویب، منابع، ارجاعات، نثر، محتوای کتاب و روش نویسنده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glory Report from History of Islam a Review on the Book of “History of Islam” Written by Late Dr Ali-Akbar Fayaz

چکیده [English]

The book of History of Islam is one of the well known books written
by late Dr Ali-Akbar Fayaz (1277-1350 solar calendar) which first
published in 1327 solar calendar. Since then it has been reprinted for
many times by the University of Tehran. Dr Fayaz in this relatively
short literary work, presented a documentary and excellence report
from important and long era of history of Islam. The book has many
strength points (using many valid references, well written text,
following scientific neutrality) but it has also some weak points. If we
ignore unsuitability of the reprint, the chapters are not in the right
order. Presenting some subjects irrelevant to the title of the book, not
uniform referring method, disturbing brevity, using not clear
sentences, some wrong geographical addresses, recording some
inaccurate dates, careless recording of some historical events are other
weak points that should be considered. He hast also not criticised
some of the historical reports. In this paper the book has been revised
in two sections:
1. From outer elements points of view: writer, publisher and printing,
readers and background of the literary work
2. From inner elements points of view: title, volume, dividing into
chapters, references, writing style, context of the book and style of
the writer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The book of History of Islam
  • Dr Ali-Akbar Fayaz
  • History of Islam sources