مؤلفه های فرهنگ و تمدن در آثار اخوان الصفا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عصر اخوان الصفا، عصر آشنایی و تعامل فرهنگ ها و تمدن های گوناگون با یکدیگر بود . اخوان
الصفا به این گوناگونی توجه داشتند؛ به طوری که در نظام فکری آن ها عواملی از قبیل تنوع شرایط
آب و هوایی، گوناگونی منابع و ثروت های طبیعی، شیوه بهره برداری از این منابع، نوع خوراک و
پوشاک و گرایش های متنوع به صنایع، گوناگونی اخلاق انسان ها  که ناشی از اخلاط و مزاج بدن
و تأثیرات بروج و کواکب و شیوه تعلیم و تربیت است  و همچنین تفاوت ادیان گوناگون  به
عنوان عاملی مؤثر در نظم و ارتباط و اخلاق اجتماعی  و نیز تنوع نظام سیاسیِ مرتبط با شرایع و
گوناگونی زبان ها و لغات متعدد، گرایش های متفاوت به موسیقی و نهایتا علم، سبب تمایز جوامع
و پیدایش فرهنگ ها و تمدن های گوناگون می گردد. تمامی این عوامل به هم پیوسته اند و بر
یکدیگر تأثیر می گذارند. در جریان این تأثیرات آن چه در اندیشه اخوان پرنفوذ است، نظام دینی
است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of Culture and Civilization in Works of Ikhwān-al-Ṣafā

چکیده [English]

The age of Ikhwān-al-Ṣafā, was the age of introduction to and
interaction of different cultures and civilizations with each other.
Ikhwān-al-Ṣafā noticed this variety; as that in their mental system
factors such as variety of climate conditions, difference of natural
resources and wealth, method of exploitation of these resources, type
of food, clothing and variety tendencies toward industries, moral
variety of humans – that due to expectorant mater and health, effects
of months and stars, way of education – and also difference of variety
religions – as a effective factor in social order and relation and moral
– and too variety of political system of relative to religions and
difference of languages and words, different tendencies toward music
and finally science; Cause distinction between different societies and
creation of different cultures and civilizations. All of these factors are
connected to each other and affect each other. In the course of these
effects what is more influential is the religious system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ikhwān-al-Ṣafā
  • Rasail Ikhwān-al-Ṣafā
  • Risala djamia
  • Elements of Culture and Civilization