رقابت های محلی در بیهق: ریشه های سیاسی (سده های سوم تا هفتم هجری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در قرون نخستین اسلامی ناحیه بیهق از توابع نیشابور بود. در اواخر قرن اول هجری هنگامی که
شاهراه خراسان- عراق از مسیر کویر مرکزی ایران به بیهق- ری- عراق تغییر یافت، ناحیه بیهق از
اهمیتی راهبردی برخوردار، و حفظ آن یکی از اولویت های حکام خراسان شد. در پی این تحول، بیهق
عرصه شورش ها و منازعات داخلی گردید. مقاله حاضر به بررسی ریشه های این رقابت ها اختصاص
دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست حاکمان خراسان در تغییر مکرر کرسی بیهق
موجب رقابت و آشفتگی محلی در این ناحیه می شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Local Competition in Bayhaq: Political Roots (3-7 AH)

چکیده [English]

In the early Islamic centuries, Bayhaq region was a dependent of
Nīshāpūr. In the first Islamic century when the Khurasan- Iraq- road
replaced by Nīshāpūr-Bayhaq- Ray- Iraq highway, Bayhaq gained
increasing commercial and military importance. So that, her safeguard
became a priority for governors of Khurasan. Since then Bayhaq
experienced both local uprisings and competitions as well. Present
study intends to examine causes of this instability. The findings
suggest that policy of governors of Khurasan in changing the seat of
the Bayhaq region was a main cause of local competition and conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bayhaq
  • Sabzevar
  • Khosrujerd
  • Local Competitions. Ghaznawids & Seljuks Policies