علمای ایرانی و تثبیت تسنن در مصر عهد ایوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با سقوط فاطمیان و به قدرت رسیدن ایوبیان، تحولی مهم مذهب در مصر رخ داد، بدین سان که خلافت
اسماعیلی جای خود را به سلطنتی داد که جزئی از خلافت سنی عباسیان و مدافع آن بود . این تغییر،
تحولات اجتماعی و سیاسی مختلفی به همراه داشت که بیشتر در جهت اقتدار یافتن جامعه تسنن و به
همین جهت، مورد حمایت ایوبیان بود. یکی از مهم ترین جنبه های این تحولات، در نظام آموزش رسمی
مصر آشکار گشت. در تحول نظام آموزشی مصر ک ه به گسترش مدارس و تعمیم تسنن در جامعه
انجامید، شماری از عالمان ایرانی نقش اساسی داشتند. نفوذ این افراد در نهاد آموزش مصر، ضمن ایجاد
برخی دگرگونی های فکری و اجتماعی، مانند گسترش کلام اشعری، به تربیت طبقه ای جدید از نخبگان
مصری انجامید و خلأ نخبگان در جامعه تسنن مصر را که در پی دو قرن سلطه فاطمیان ایجاد شده بود،
جبران کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian 'Ulama in Sunni Consolidation in Ayyubids Egypt

چکیده [English]

The collapse of Fatimids and the Ayyubids' coming to power in 567
AH was the beginning of a process which transferred a lot of
achievements of Islamic civilization from Iran into Egypt. In other
word, the replacement of Isma'ili Fatimid Caliphate with a sunni
sultanate loyal to Abbasid Caliphate in Baghdad caused constructive
relationships between the sunni Iran and the sunni Egypt. An
important aspect of this relationship was the migration of some groups
of Iranian 'ulama into Egypt who were there mainly involved in the
recently changed system of education and the new sunni court of
Ayyubids. This migration not only transferred a lot of achievements of
Islamic civilization into Egypt, but also caused some political,
intellectual and social evolutions there and introduced a new class of
sunni elite in Egyptian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayyubids
  • 'Ulama
  • migration
  • Iran
  • Egypt