غازانیه تبریز: نماد تحول فرهنگی مغولان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 ندازد

چکیده

در طی قرن هفتم هجری، مغولان بخش بزرگی از سرزمین های شرق اسلامی را تحت سیطره خود
گرفته در صحنه سیاسی و اجتماعی این سرزمین ها حضوری مسلط یافتند. آنان اقوامی بودند با زبان،
فرهنگ، تعلقات آب وهوایی، سنت های کو چرویی و ذهنیت های معماری متفاوت؛ از این رو در
شهرک هایی که در کنار شهر پایتخت های خود بنا کردند، پرده منقوش فرهنگی خود را بر روی آن
کشیدند، ولی باز اقلیت های قومی کوچکی بودند. اما این تمایز قومی و هویت فرهنگی مغولان با شیوه
تسامحی که در زمان غازان خان (حک:694-703ه ) منجر به گزینش دین اسلام گردید، تفاوت بارزی
یافت. این اعتقاد دینی با ماهیت فرهنگی ای که اساسا ایرانی بود، تقویت شد و قوام گرفت و فرهنگ
مغولان را از معماری تا دینی از آبشخور فرهنگ ایرانی - اسلامی سیراب کرد. کوس این تحول فرهنگی
با ساخته شدن شهرک غازانیه تبریز در قلمرو ایلخانان طنین انداز شد. ساختار و کارکردهای این شهرک
نشان دهنده تغییرات عمده اجتماعی- اعتقادی و سیاسی رخ داده در میان مغولان بود. این چنین بود
که فرهنگ عشیره ای مغول که تنها در میان قبایل صحراگرد و در عرصه کارزار و غارت می توانست
قدرت نمایی نماید، در جدال تمدنی و فرهنگی و حکومت که چیزی برای ارائه نداشت، آرام آرام رنگ
باخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ghazaniyyeh of Tabriz :the Symbol of Mongol Cultural Chang

چکیده [English]

Durig the 7th century Mongol tribes dominated vast part of Eastern
Islamic territory and political and social spheres .Those were the
people with different language, culture, weather condition habits,
decamping traditions and different architectural ideas.
Even though they had constituted towns near their capitals and had
applied their culture to these cities, they were yet small ethnic
minorities. But despite of this ethnic differentiation of Mongols in
cultural identity, their affability in Ghazankhan era resulted in
selection of Islamic religion and this ethnic differentiation changed
drastically. This religious belief, with cultural identity that was
basically Iranian, was reinforced and consolidated and Iranian–Islamic
cultural fountain watered moguls' culture from architecture to religion.
This cultural transition was resounded when Ghazaniyyeh of Tabriz
was constructed in Ilkhanids territory. Structure and functions of this
township was the sign of great social, economical and
political changes that had happened among Moguls and it did not have
any counterpart in structural variety.This kind of tribal culture that
could only be superior among nomadic tribes and in the field of battle
and looting, it didn't have anything to offer in the field of culture,
civilization and government and it faded little by little.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sham-i Ghazan
  • Ghazaniyyeh of Tabriz
  • Ghazankhan
  • Mongol
  • Ilkhanids