تاریخ نگاری ابن آیبک دواداری در کنزالدرر1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

کنزالدرر و جامع الغُرَر کتابی است در تاریخ عمومی، تألیف یکی از ترکان نه چندان پرآوازه در دوره
ممالیک مصر به نام ابنآیبک دواداری، که آن را در نه جلد فراهم آورده است و از این طریق یک دوره
تقریبا کامل از تاریخ سلسله های مصر پس از اسلام را تا زمان خود ارائه کرده است. آگاهی دقیق
نویسنده از رویدادهای دوره ممالیک که ناشی از ارتباط ویژه نویسنده با حکومت و حضور او در دربار و
دسترسی وی به استاد دولتی بوده، در دو جلد واپسین کتاب انعکاس یافته است. مسائل سیاسی، ادبی و
نظامی محورهای عمده نویسنده در طرح گزارش های تاریخ یاند، ولی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی و
فرهنگی نیز در این کتاب غفلت نشده است. در این مقاله ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف کنزالدرر بررسی
شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historiography of Ibn Aybak in Kanz al-Durar

چکیده [English]

Kanz Al Durar wa Djami’ Al Ghurar, a general history in nine
volumes compiled by Ibn Aybak Al Dawadari, a lesser known
Mamlukid historian, contains a comprehensiveaccount of the history
of ruling dynasties of Egypt from Islamic conquest to thetime of the
writer. His close relation with Mamluks as a high ranking official
inthe court of Mamluk rulers facilitated his access to governmental
documents andarchives and made his work a well documented history
especially on the tow lastvolumes which are dealing with events of his
contemporary period. This historymainly consists on political, military
and literary issues but Ibn Aybak has alsothe social, economical and
cultural events in his consideration. The author of thepresent article
has studied Kanz Al Durar from a critical view and evaluated
itsimportance in historiography of Egypt under Mamluks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Egypt
  • Ibn Aybak Dawadari
  • Kanz Al Durar
  • Mamluks