کنکاوی در منابع تأمین غلام و کنیز در عصر قاجار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

غلامان و کنیزان در عصر قاجار در ایران از نژادها و قومیت های مختلفی چون آفریقایی، قفقازی (ارمنی،
گرجی و چرکس)، ترکمن، بلوچ، کرد و حتی فارس بودند. معمولا اسارت در جنگ ها و تهاجمات ناگهانی
منبع اصلی تأمین غلام و کنیز، به ویژه از میان ترکان و اهالی منطقه قفقاز و ماورای آن بوده است. با
سلب حاکمیت ایران بر منطقه قفقاز توسط روس ها، ورود غلامان و کنیزان از آنجا به ایران بسیار کاهش
یافت و در مقابل، ورود غلام و کنیز آفریقایی از طریق جنوب ایران افزایش چشمگیر یافت. این جریان
با وجود قراردادهای منع برده فروشی و نظارت جدی کشتی های ضد برده فروشی نیروی دریایی انگلیس
در خلیج فارس، تا اواسط قرن 14  ادامه پیدا کرد. مقاله حاضر پس از مشخص کردن مراکز و منابع
اصلی تأمین غلام و کنیز، به بررسی و تشریح چگونگی این جریان در مناطق مزبور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Search in Sources of Supply Ghulām and Kanīz in Qājār era

چکیده [English]

In Qājār era, slaves (ghulāmān and kanīzān) were from various ethnic
groups such as African, Caucasian(Armanian, Georgian and
Circassian) , Turkman, Afghan, Baluch, Kurd and even Fars.
slavery through wars and sudden invasions usually has been the
main source of ghulām and Kanīz providence spacialy among Torks
and the infidels in Caucasus and beyond.With removing Iran’s
sovereignty in Caucasus by the Russians, the import of this group of
slaves to Iran decreased severely. instead, import of African slave
through south of Iran,very increased.This process in spite of slave
trade prohibition treaties and the heavy hand of the British maritime
anti-slave patrols in Persian Gulf, continued until the middle of the
14th century. This paper after denotes the centers and sources of
supply slaves, has been analyzed and descripted this process in
mentioned places

کلیدواژه‌ها [English]

  • slave (ghulām & Kanīz)
  • Qājār
  • Persian Gulf
  • Caucasus