مالیات و هزینه های ولایات در دوره قاجاریه: کتابچه دستورالعمل جمع و خرج بسطام و شاهرود (1294-1295ه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در دوره قاجاریه، اقتصاد و جامعه سنتی در ناحیه بسطام و شاهرود تحت تأثیر عوامل محلی و
بیرونی دستخوش تحولات چشمگیری شد. پژوهش حاضر به بازخوانی کتابچه دستورالعمل جمع و
1295 ه.) و نیز تحلیل اطلاعات و آمار آن اختصاص دارد تا بر بخشی - خرجِ بسطام و شاهرود ( 1294
از تحولات محلی شاهرود در دوره مذکور پرتوی افکند. این پژوهش نشان می دهد که در عهد
قاجاریه، به موازات تحول اقتصاد محلی (تجارت و کشاورزی)، عایدات حکومت مرکزی از ناحیه
شاهرود در حالی افزایش م ییافت که از یک سوی بار عمده مالیات بر دوش روستائیان بود، و از
سوی دیگر چیزی از این افزایش درآمد به خزانه مرکزی نم یرسید، زیرا مخارج و هزین ههای محلی
بیش از عایدات مالیاتی آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Taxes and Expenditures of Provinces under the Qajars: Revenue and Expenditure Instruction of Bastām - Shāhrūd Region, 1877-1878

چکیده [English]

Under the Qajars, the traditional society and economy of Bastam-
Shahrud region remarkablly changed by internal and external forces.
To enlight the developments, the present study readouts and analyses
the official instruction issued by the central government for revenue
and expenditures of the region in 1877-1878. This work shows that
along with developments in the local economy (trade and agriculture),
while income of the central government was growing, the peasantry
were subject to more tax burden on the one hand, on the other hand
nothing of the increased revenue reached the treasuray, as local
expenditure exceeded the income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahrud
  • the Qajars
  • socio-economic changes
  • taxation