دلالت های کارکردشناسانه کنیزان در دوره میانه برپایه نام های آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله «نقش کنیز» یا هنجارهای رفتاری مورد انتظار از کنیزان در دوره میانه بررسی شده است؛ و فرض بر آن است که نام گذاری نخستین پدیدار «نقش کنیز» است و رابطه علی و معلولی میان «نقش کنیز» و نام گذاری کنیزان وجود دارد. بر این اساس در این نوشتار ابتدا نام های کنیزان ذیل عنوان های « کنیز
زیبایی زنانه و ویژگی های ظاهری، نام های محبت آمیز، نام های سخیف، نام های برگرفته از پیشه،ارزش های اخلاقی و القاب کنیزان، نام های خوشیمن و نام های وابسته به مکان برای دستیابی بهالگوهای نامگذاری بررسی و سپس این الگو با «نقش کنیز» به دست آمده از مستندات تاریخی مقایسه شده است تا بدین مسئله پاسخ داده شود که «نقش کنیز» در دوره میانه چه رابطه ای با بردگی و جنسیت کنیزان داشته است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bound woman Role in the Middle ages on the basis of its name

چکیده [English]

In this study is investigated the “bound woman role” or the behavioral
norms from them in the middle ages the hypothesis is that nominating
is the first protruding of “bound woman role”, and there muse be a
etiological relation between the “bound woman role” and hence
nominating. On this basis, at first are surveyed the bound woman
names as the title denoting feminine beauty and looking
characteristics, kindly names, humiliating names, work derivative
names, behavioral worth names, blessing names and the names taken
from the locations in order to acquiring the nomination patterns. Then,
these patterns are compared with the social roles obtained from the
historical facts in order to answer the question that what kind of
relation was between the “bound woman role” and its slavery and
gender in the middle ages?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Nominating
  • Bound woman
  • Slavery
  • Woman
  • Social history