گروش قبطیان به اسلام در دوره ممالیک بحری: زمینه ها، علل و پیامدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مصر در عصر ممالیک بحری در چندین مرحله شاهد گروش قبطیان مسیحی به اسلام بود.
سلطة قبطیان بر دواوین حکومتی نفرت و انزجار علما و توده های مسلمان را برانگیخت و در چند برهه
شورش های توده های مسلمان را درپی داشت. این شورش ها امیران مملوک را وادار به صدور فرمان هایی
بر جامعة قبطی کرد. در واکنش، شماری از قبطیان سعی کردند با « الشروط العمریه » در جهت اعمال
گروش ظاهری به اسلام خود را از قید و بندهای این مقررات رها سازند، در حالی که هم چنان با
هم کیشان سابقشان ارتباط داشتند. این اسلام پذیری ظاهری نیز با فوران خشم توده های مسلمان رو به
رو گردید و به شورش سال 755 ه. منتهی شد که امنیت جانی و اجتماعی قبطیان را به خطر انداخت، و
ناگزیر شمار بسیاری از آنان به اسلام روی آوردند و به جامعه مسلمان پیوستند. گروش های این دوره
دست قبطیان را از دیوا ن های حکومتی و به طور کلی ساختار قدرت در مصر کوتاه کرد و شمار آنان را
به حداقل رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conversion of Copts to Islam in Bahrī Mamluks period: Contexts, Causes & Consequences

چکیده [English]

Egypt Bahrī Mamluks period was a witness of the Conversion of
Coptic Christians to Islam. The Dominance of Copts on governmental
[institutions] divans led to growing the hates of both culama and
Muslim people as well as occasionally rising some rebellions againse
the government accompanied with rebellions of Muslims within
different periods of riots. The rebellions made to governors the issue
orders for the sake of applying of “Ordinances of Umar (Al- Shurut al-
Umariyya)” in the Coptic society. Having shown reaction, a number
of Copts tried to show appeara superficial intend to Islam and to make
themselves free from the limitation caused by such the rules, while
they continued their relations with their previous coreligionists. Such
superficial acceptance of Islam resulted the growing anger of Muslims
which leading to the rebellion of 755 A.H. which became a thueat to
the life and the social security of Copts. Therefore a great number of
them turned towards Islam and joined to Muslims. The mentioned
tendencies separated Copts from divan and, generally, the structure of
the political power in Egypt and limited their number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Egypt
  • Conversion to Islam
  • Copts
  • Mamluks
  • Masalimah