بازسازی آثار معماری در دوره تیموریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بازسازی بناهای دوره های پیشین وجهی بارز از معماری دوره تیموریان است. آغازگر این جریان شخص
تیمور بود. او مال بسیاری صرف ساخت و ساز کرد و برخی بناهای بازمانده از پیش را هم از نو ساخت.
شاهرخ، پسر و جانشین تیمور، بیش از پدر به بازسازی آثار توجه کرد. در زمان او، شاهزادگان و درباریان
هم برای احداث و بازسازی بناها تا حدی اختیار یافتند. پس از شاهرخ، جریان تعمیر آثار همچنان تداوم
یافت و میرزا اب والقاسم بابر و سلطان اب وسعید در این زمینه کوشش هایی کردند. سپس سلطان حسین بایقرا
و وزیرش، عل یشیر نوایی، برخی از آثار پیشین را بازسازی کردند. همچنین بسیاری از صاح بمنصبان و
حتی توانگران ناوابسته به دربار، با ساخت و سازهای گونه گون بر شمار بناها افزودند. اگر چه از آثار بازسازی
شده عهد تیموریان جز اندک نمونه هایی باقی نمانده است، روایت مورخان این دوره کمبود آگاهی را تا
حدی جبران م یکند. به نظر می رسد این بخش از معماری آن عصر از دید پژوهشگران معاصر پنهان مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of the Past Architectural works in Timurid Period

چکیده [English]

Restoration, reconstruction, renovation and rehabilitation of the
monuments and architectural of the past is a notable aspect of
architectural course in the Timurid period. The pioneer of this course
was Timur (Tamerlane) himself. He spent much wealth for the
construction, and rebuilt some of the remaining buildings. His son and
successor, Shahrukh, overtook his father in the architectural patronage
and reconstruction. In the reign of Shahrukh, the princes and courtiers
got relatively authority for restoration. After Shahrukh, this process
was continued by Timurid kings like Mirza Abu’l-Qasim Babur and
Sultan Abu-Sa’id. Sultan Husayn Bayqara and his vizier, Ali-Shir
Nava’i rebuilt some of the previous buildings. Many of the officers, as
well as rich people out of the court, increased buildings through
various constructions. In comparison with the vast architectural
activities in Timurid period, what is remained is little. However, the
Timurid historians’ reports can compensate the shortage of
information relatively. It seems that this part of Timurid architecture
has been neglected by scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reconstruction
  • Timurid period
  • restoration
  • architecture
  • Renovation