مدرسه ابراهیمیه : نهاد آموزشی شیخیه کرمان در دوره قاجار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مدرسه ابراهیمیه مهم ترین مدرسه در کرمان عصر قاجار به دستور ابراهیم خان ظهیرالدوله، حکمران
1240 ه.) به منظور ترویج علوم و معارف شیعی در این شهر بنا گردید . ام ا طولی - کرمان (حک: 1218
نکشید که ابراهیمیه برخلاف خواست بانی آن به مرکزی علمی  فرهنگی برای فعالیت فرقه نوظهور
شیخیه تبدیل شد و این نقش را تا پایان عمر سلسله قاجار ادامه داد . مقاله حاضر به بررسی تغییر
کارکرد ابراهیمیه وکارنامه علمی  آموزشی آن اختصاص دارد . یافته ها نشان می دهد که حاج محمد
کریم خان، پسر ابراهیم خان، پس از گروش به مذهب شیخیه و نیل به رهبری شاخة کرمان این فرقه، با
تغییر مفاد وق فنامه ابراهیم خان نه تنها تولیت موقوفات بلکه حق نصب مدیر مدرسه را به خود
اختصاص داد. وی همچنین املاکی را نیز وقف ابراهیمیه کرد. بدین ترتیب مدرسه مذکور با پشتوانه
مالی کافی و به دور از مداخلات علمای متشرعه، به مرکزی علمی  تبلیغی برای اندیشه های حاج محمد
کریم خان و جانشینانش تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibrahimiiyya School: An educational institution of Kerman Shaykhiyya in the Qajar period

چکیده [English]

Ibrahimiiyya, the most important School in Kerman in Qajar era, was
established by the order of Ibrahim Khan Zahir al-Dawla, the
governor of Kerman (1218-1240), for promotion of the Shiite sciences
and culture in this city. He also devoted some properties to the school
so that the necessities of the duration of the activities could be
supplied. In spite of this, it didn’t take much time and unlike its
founder, Ibrahimiiyya was changed to a Scientific-Cultural center for
activity of new sect of Shaykhiyya and continued this role until the
end of Qajar dynasty. Its founding show that Haj Mohammad Karim
Khan, son of Ibrahim Khan, and after tending to Shaykhiyya religion
and tendency for leading the Kerman branch of the said sect and with
changing the contents of the Devotion Letter of Ibrahim Khan, not
only he allocated the produced endowments to himself but also he
appointed himself as the manager of the school. In addition to this, he
also devoted new properties to Ibrahimiiyya. Therefore the said
School was changed to Scientific-Advertising center for the thoughts
of Haj Mohammad Karim Khan and his successors with sufficient
financial support and without interference of experts of religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kerman
  • Ibrahimiiyya School
  • Shaykhiyya
  • Haj Mohammad Karim Khan