دعوت ایرانیان به قبول اسلام از نخستین تهاجم مسلمانان تا جنگ قادسیّه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فراخوان پیروان ادیان دیگر به قبول اسلام که اصطلاحاً «دعوت» خوانده می­ شود، در بیشتر موارد با سه پیشنهاد: قبول اسلام، پرداخت جزیه یا جنگ همراه بوده است. پیشنهاد قبول اسلام به ایرانیان نیز به ­تفصیل در گزارش ­های متعدد آمده است. محتوای این گزارش­ ها دارای دو وجه متمایزند: وجه صوری و عینی رویداد­ها و دیگر، وجه دینی، معنوی و گرایش ­ها و بینش ­های راویان آن ها. گزارش ­های مختلف و وجود دیدگا­ه های متضاد درباره یک رویداد سؤال­ هایی برانگیخته است. نُت برخی از این گزارش­ ها را جعلی و مسأله دعوت در منابع را مضامینی داستانی و آن ها را فاقد اصالت و مصداق عینی می ­شمرد؛ امّا با نقد ابعاد مختلف دینی، اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی محتوای گزارش­ ها و تحلیل مضمون نامه ها و گفتگوهای فرستادگان مسلمانان، به­ ویژه تحلیل رویارویی اعراب با رستم فرخ زاد، و نیز ملحوظ داشتن حواشی مربوط به جلوس یزدگرد معلوم می­ گردد که هرچند عرضه دعوت- یعنی نقطه ثقل گزارش­ های فتوح- در هر رویارویی ممکن نبوده، امّا ادّعای مجعول بودن آن را نیز نمی­ توان تأیید کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calling Iranians to Islam from the first Muslim’s invasion To the Kadisīyyah Battle

چکیده [English]

Calling followers of other religions to Islam (dacwa) has mostly been
accompanied by one of these three alternatives: to accept Islam, to pay
Jizya, or to enter into a war. Proposing to accept Islam upon to
Iranians is reported by various sources. The content of these reports
are of two distinctive aspects: the formal and objective aspect of the
events, the religious spiritual aspect associated with approaches and
insights of the reporters. Different reports of the same event and
contradictory ideas in these reports raise some questions: Were the
Muslims able to invite the Sassanids forces to accept Islam before any
war? What kind of options may have come up regarding the three
alternatives? And why the main sources have considered “dacwa” as a
main issue? What is the reason for the differences between the reports,
and what are the motivations of the contradictory ideas? The present
article investigates “dacwa” of Iranians or more precisely of the
Sassanids to Islam with the purpose of revealing the difficulties of
historical reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Conquests
  • the conquest of Iran
  • dacwa
  • Rustam-e- Farukhzad