سیاست فاطمیان در قبال اهل سنت در دو دوره «دعوت» و «شکل گیری» دولت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

سیاست و عملکرد ابوعبدالله شیعی در دوره دعوت و دوره یک ساله استقرار او در قیروان با سیاست و عملکرد عبیدالله مهدی، نخستین امام و خلیفه فاطمی، در قبال اهل سنّت متفاوت بود؛ ابوعبدالله در قبال آنان سیاستی توأم با مدارا داشت، اما عبیدالله سیاست سختگیرانه و متعصّبانه ای پیش گرفت. اِعمال دو سیاست مختلف- صرف نظر از خصوصیّات فردی عاملان آن- معلول شرایط و مقتضیات سیاسی و اجتماعی این دوره ها بود. سیاست ابوعبدالله متناسب با دوره دعوت، مبتنی بر جذب مخالفان، خاصّه مخالفان مذهبی بود تا زمینه شکل گیری دولت جدید فراهم گردد؛ اما سیاست عبیدالله در جهت تثبیت حکومت جدید با تاکید بر هویّت مذهب اسماعیلی آن بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fatimid's Policies towards their Sunni Subjects during the Invitation Period and at the Beginnings of the Formation of the State

چکیده [English]

Two founders of Fatimid caliphates were Abu cAbd Allah al- Shici and
cUbayd allah al- Mahdi. They had different behavior with their Sunni
subjects in two different era, i.e., invitation time and then at the
beginnings of the formation of the state in Ifriqiyya. Taking into
consideration those policies and behaviors, this article shows that
there is a significant difference between the former caliphate and the
latter with regard to the status of Sunnites. While Abu cAbd Allah
followed a policy of toleration towards the Sunnites, al-Mahdi was
prejudiced against them. Apart from their individual characteristics,
the obvious difference was a result of the socio-political conditions.
Historians told that Abu cAbd Allah's policy was according to the
necessities of the missionary or invitation period on which it was
going to fascinate hearts of the religious opponents to pave the way
for the formation of the new state, but cUbayd Allah's policy was
aimed at stabilizing of the state by emphasizing on Ismacili identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatimid Invitation
  • Fatimid State
  • cAbd Allah al- Shici
  • Abu al- cAbbās
  • Qādi Marwazi
  • cUbayd Allah al- Mahdi
  • the Sunnites