مکتب تاریخ نگاری آنال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این مقاله مکتب تاریخ نگاری آنال را که در اوایل قرن بیستم در فرانسه شکل گرفت بررسی می کند. این مکتب یکی از تاثیرگذار ترین مکاتب تاریخ نگاری و جنبش های روشنفکری در قرن بیستم بوده است. رویکرد نویسنده در این مقاله رویکردی توصیفی-تحلیلی است و می کوشد با مطالعه زمینه تاریخی ظهور مکتب آنال، روند شکل گیری و تحولات آن را در سطح نسل اول این جریان تاریخ نگارانه-روشنفکرانه دنبال نماید. این مقاله نشان خواهد داد که زندگی خصوصی هر یک از رهبران این مکتب چگونه مواضع علمی آن ها را تحت تاثیر خود قرار داد و در پایان آثار مکتب آنال به صورت خلاصه ارائه خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annales Historiography School

چکیده [English]

This article investigates Annales school, formed in the early 20th
century in France. This school has been one of the most influential
historiographical schools and enlightment movements. Author
applying a descriptive-analytic approach, with study of historical
context of Annales appearance seeks formation and developments of
that in level of first generation. This article will show how private life
effected spiritual leaders' intellectual bases. At the end, Annales'
achievements will submit briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • Annales School
  • Lucien Febvre
  • Marc Bloch
  • Fernand Braudel
  • France