استلحاق زیاد به ابوسفیان: انگیزه ها و پیامدها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

استلحاق زیاد بن عبید به ابوسفیان در تاریخ اسلام مشهور است. شهرت این موضوع
شاید بیش از آن که معلول عدم مشروعیت آن باشد، به سبب شهرت شخص زیاد به
عنوان یکی از چهار داهی عرب و یکی از سه شخصیت مؤثر در تحکیم پایه های
حکومت اموی با کمک معاویه است. آرزوی دست یابی زیاد به خلافت - که البته
محقق نگشت- تنها در گرو پذیرش استلحاق و پیوند نسبی با معاویه بو د . وی با
رسمیت یافتن استلحاق به ابوسفیا ن ، خود را برادر معاویه و رقیب ولیعهد او
می دانست و هوای جانشینی او را در سر می پروراند؛ از این رو ولایت عهدی یزید و
موروثی کردن خلافت را یاری نکرد. استلحاق هرچند هزینه های فراوانی برای جامعة
مسلمانان عراق در بر داشت و موجب بدنامی زیاد نیز شد، اما او و بیشتر از او معاویه
را در دست یابی به مطامعشان کامروا ساخت. در این مقاله انگیزه ها و پیامدهای این
موضوع از منظر تاریخ بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Annexation of Ziyād to Abū Sufyān: Motivations and Consequences

چکیده [English]

The story of the annexation of Ziyād b. ÝUbayd to Abū Sufyān is well
known in the history of Islam. Probably this fame, more than its
illegitimacy, is due to the fame of Ziyād himself as one of four Arab
sagacious men, and as one of three effective figures who assisted
MuÝāwiya in strengthening the basis of Umawid Caliphate. Ziyād’s
desire to be a Caliph, which was not accomplished, was only pledged
to the acceptance of the annexation and relation to Mu‘āwiya. After
the recognition of annexation, he knew himself as Mu‘āwiya’s brother
and a competitor of his crown prince, and craved for Caliphate.
Therefore he didn’t contribute in Yazīd’s crown prince-ship and the
hereditary of Caliphate. Though the annexation cost too much for
Muslim society of Iraq, and disgraced Ziyād himself, but made him
and Mu‘āwiya, even more than him, successful to achieve their
desires. This paper is to investigate motivations and consequences of
this subject from a historical point of view (F.S.).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziyād
  • Mu‘āwiya
  • Ummayyads
  • Caliphate
  • annexation