بازخوانی حرکت ها و قیام های به آفرید، سنباذ، اسحاق، استاذسیس و مقنّع در خراسان بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در قرن دوم هجری به دنبال فروپاشی حکومت امویان، شرایطی فراهم آمد
که غیرمسلمانان خراسان بزرگ توانستند نارضایتی خود از شرایط موجود را در
قالب کنش های سیاسی- دینی نشان دهند. این ناخشنودی ها در قیام های به-
آفرید، سنباذ، اسحاق، استاذسیس و مقنّع تبلور یافت. این کنش ها هم نشانگر
خواسته های اقتصادی، اجتماعی و هم مبین روحیات و باورهای ساکنان
غیرمسلمان خراسان بود. در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی حرکت ها و
قیام های مذکور، تاریخ روحیات مردم غیرمسلمان خراسان در قرون نخستین
اسلامی بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reinterpretation Some of Movements and Revolts in Great KhurÁsÁn

چکیده [English]

After annihilation of Umawid dynasty, non–Muslim residents of
KhurÁsÁn started to express their dissatisfaction in the form of
political and religious movements and revolts such as: Beh Afarid,
SunbÁz, etc. These revolts reflected the economic and social requests,
as well as religious motivations and mentality of non–Muslim
residents in KhurÁsÁn. This article reviews these revolts and in
addition discusses the mentality of non–Muslims during first centuries
of Islam, through a reinterpretation of aforementioned period. (R.H.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great KhurÁsÁn
  • movements & revolts
  • Beh-Afarid
  • SunbÁz
  • Isḥaq
  • Ustazsis
  • Mughanna‘
  • Abbasid