شیبانیان و گورکانیان هند 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در اوایل سدة دهم هجری/شانزدهم میلادی، سلطان محمد
شیبانی(د 916 ق/ 1510 م) خان سمرقند، پایتخت تیموریان را تصرف وحکومت
شیبانیان را پایه گذاری کرد. بزودی رقیب تیموری او، بابر (د 936 ق/ 1530 م)
مجبور شد آسیای میانه را ترک گوید تا امپراتوری گورکانیان را در هند
تأسیس کند. مقالة حاضر به بررسی مناسبات شیبانیان و گورکانیان هند می -
پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رغم خصومت اولیه، واقعیات
حاکم بر منطقه به ویژه قدرت ایران عصر صفویه از یک سو و از سوی دیگر
نیازهای گورکانیان هند و شیبانیان به گسترش مناسبات بازرگانی دوجانبه،
موجب آن شد که با تجدید نظر در سیاست های خود، به برقراری روابطی
حسنه مبادرت ورزند. وجود عناصر فرهنگ و تمدن اسلامی نیز راه بهبود این
مناسبات را هموار می کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shibanids and The Mughals

چکیده [English]

In the early 16 century Sultan Muhammad the Shibanid Khan
(d.1510)captured Samarkand‚ capital of the Timurids and
established Shibanids dynasty. His Timurid rival Babur (d.1530) had
already abandoned Central Asia in order to found the Mongol Empire
in India. The present article intends to study Shaibani-Mughal
relations in 15-17th centuries.
The findings of this study, demonstrates that despite earlier
hostilities, the ruling econo-politcal realities in the region, especially
the existence of powerful Safavid Iran on the one hand, on the other
need Mongol and Shibanids to develop their commercial ties, force
them to revise their former hostilities and to establish good relations.
The common Islamic culture and civilization paved the way for the
ties for important of relations.(M. K.)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shibanids
  • Mughals
  • Central Asia (Transoxiana)
  • India sub-condiment