ناآرامی های عراق و مهاجرت های خراسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به روزگار بنی امیه مهاجر ت هایی با اهداف نظامی و اقتصادی از عراق به خراسان روی داد. دو مهاجرت آغازین، در زمان حکومت زیا د بن ابیه در عراق (44-53ق) (664-673م) 
از سوی وی مدیریت شد . مهاجرت نخست در سا ل 47 ق/ 677 م از بصره به
خراسان روی داد و با بن بست نظامی اعراب در خراسان و ناآرامی های قبیله ای ناشی از
تقسیم عطایا در بصره، ارتباط داشت . دومین مهاجرت به سال 51 ق/ 671 م مدیریت
شد. در آن سال، 50000 خانوار از قبایل کوفه و بصره به خراسان کوچانده شدند . این
مهاجرت نیز با ناآرامی های عراق و مشکلات نظامی تازیان در شرق ارتباط داشت . برای
شناخت تأثیر این مهاجر ت ها در مهار ناآرامی های عراق و مشکلات نظامی تازیان در
خراسان، مسائلی چون سیاست نوین بنی امیه در مرزها، اوضاع خراسان و عراق بدان
گاه، موقعیت نظامی تازیان در خراسان و جاذبه های آن سرزمین برای آنان، در خور
بررسی است . در این نوشتار، نگارنده بر آن است تا با استناد به منابع و برخی مطالعات،
ضمن بررسی نکات یاد شده، به تأثیر دو مهاجرت در مهار ناآرامی های عراق و بهبود
موقعیت نظامی تازیان در خراسان بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immigration of Arab tribes from Irak to Khurasan in the period of Ziyad's Regime

چکیده [English]

During Umayyad time, a few immigrations occurred from Irak to khurasan in virtue of intending to the economic and military purposes. Ziyad's regime leaded two early immigrations from Irak in his era. The first immigration was done from Basra to Khurasan in667 A.D/47h, and was related to the Arabs' military deadlock in Khurasan and tribal revolts which were arisen by distributing the Ata'ya in Basra. The second one happened in 671 A.D/51. At that time, 50000 families of the tribes of kufa and Basra were migrated to Khurasan. This one was related to the tribal revolts of Khurasan and the Arabs' military problems in east [of Islamic territory]. It is significant to study and know the roles of these immigrations, not only on controlling the revolts of Irak and decreasing the Arabs' military problems in khurasan, but also recognizing the matters as: (1) Umayyad's new policy in borders. (2) The situation of Khurasan and Irak at that time.(3) The Arabs' military status In Khurasan; and (4) The significance of Khurasan for the Arabs. Here, I intend, ascribing to some important resources and studies, to study the influence of this two immigrations on controlling the revolts of Irak and improving the Arabs' military status in Khurasan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irak
  • Ziyad b. Abini
  • immigration
  • Futuh