سازمان نیروی دریایی مسلمانان در مدیترانه تا پایان سده ششم هجری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در اواخر ده ۀ دوم هجر ی، مسلمانان که بر سواحل شرقی و جنوبی دریای مدیترانه
دست یافتند، برای گسترش فتوحات و مقابله با ناوگان بیزانس ، در صدد استفاده از
ناوگان دریایی برآمدند . اما خلیفه دوم عمر، علاقه ای به عملیات دریایی نداشت، لذا این
کار در ایام خلافت عثمان صورت پذیرفت . عملیات دریایی در دوره امویان گسترش
یافت. امویان به ایجاد پایگاه های دریایی حفاظت از سواحل، بنادر، ناوگان جنگی ،
کارگاه های کشتی سازی و سازمان مربوط به آن همت گماشتند . سپس اغلبیان،
فاطمیان، بنی زیری، امویان اندلس و سرانجام ایوبیان، مرابطین و موحدان به گسترش
نیروی دریایی پرداختند و از آن برای حمله به سیسیل و سایر جزایر دریای مدیترانه و
دفاع از قلمرو اسلامی در مقابل هجوم نورمان ها، بیزانسی ها، فرانک ها، صلیبیان در
مدیترانه استفاده کردند . در مواردی نیز دولت های اسلامی در دریا با یکدیگر به جنگ
پرداختند. از میان حکومت های اسلامی در حوزه مدیترانه، بیش از همه اغلبیان ،
فاطمیان و سپس امویان اندلس و موحدان به سازمان منظمی در نیروی دریایی عنایت
داشتند. این مقاله به بررسی چگونگی انتصاب فرماندهان، کارکنان، حقوق، آموزش
رزم دریایی، مراکز کشتی سازی، دیوان و تشریفات نیروی دریایی مسلمانان تا پایان سده
ششم هجری می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The organization of Muslims' Navy in Mediterranean sea until the end of six century

چکیده [English]

Near the end of the second century, when Muslims captured southern and eastern Mediterranean seashores, they intend to use the navy for more conquests and battle with byzantine naval force. Since the second predecessors of the prophet had no interest in marine affairs, such affairs have appeared in the period of the next predecessor, Umar's era. In Ummar's era, the marine affairs have developed. Usman intended to bring about the marine affairs foundations for supporting seashores, ports military navy, shipbuilding factories and their related organizations. Then Aghlabids, Fatimids, Zirids, Umayyads of Spain and finally Ayyubids,Murabitun ( Almoravids ) and Muwahhidun developed the naval force and used it to attack to C and the other island of Mediterranean sea. In some cases, they were also used in battles among Islamic governments. Among Islamic governments in Mediterranean sea, Aghlabids and Fatimids and later the Umayyads of Spain, and the monotheists have regarded a systematic organization in naval force more than others. Here is pondered on Muslims' manner for electing of the commanders and employees, status of rights, learning naval wars, shipbuilding factories, the bureaucracy and protocols of naval force until the end of 6 Hidjri century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muslms' Navy
  • Mediterranean sea
  • Dar al- Sina' a
  • Bahryya