رنک: نشان های مصور در مصر مملوکی 2،1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

رنک نشان مصوری بود که در بخشی از تشکیلات اداری و نظامی دورۀ ممالیک مورد
استفاده قرار می گرفت. رنک هرامیر بر حسب مسئولیتش، نقش و رنگی متمایز از رنک
دیگر امرا و صاحب منصبان دولتی داشت . نقش های رنک ها قابل تقسیم به سه نوع
حیوانی، گیاهی و نقوش اشیاء و ابزار است که این نوع اخیر از دو نوع دیگر رایج تر و
معمولاً معرف مقام و منصب امیر بو د. مثلاً نقش دوات، نشان دهندۀ منصب دواتدار،
نقش شمشیر برای سلاحدار، بقجه برای جامه دار و چوب و توپ چوگان نشان چوگاندار
به کار می رفت.
در این مقاله علاوه بر بررسی رنک و انواع آن در دورۀ ممالیک، دو فرضیۀ اصلی دربارۀ
منشأ رنک و سنت علامت گذاری و نشانه پردازی در این دوره، بررسی شده است . در
پایان مقاله نیز تصاویری از اشیاء و ابزار حاوی رنک مربوط به دورۀ ممالیک که در
موزه های مختلف نگهداری می شود، ارائه شده که در تکمیل مباحث و روشن شدن
مطالب مطرح شده در مقاله راه گشاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rank: Mamluk Heraldry in Egypt

چکیده [English]

Rank was an illustrated symbol which was used in many sections of official and military organizations of Mamluks period. An Amir [ ruler ]'s rank-based upon his responsibility-had distinct pattern and color from the other rulers and men of rank. Rank patterns were divided into: animal, plant and instrumental categories in which the last one was more usual than the others and often presented Amir's status. For example, there were inkpot (Davatdar), sword pattern for swordsman, bundle(bughdjih) for wardrobe-holder and ball and stick of polo (cwgan) for polo-stick holder. In this paper, the types of rank are explicated which belong to Mumluks period, moreover, two chief hypotheses are introduced about the origin of rank, symbolizing and marking it in this period. Finally, as appendix, a few pictures are exposed to clarify the subject-matters which were discussed in this paper. These pictures belong to the instruments and means which include their rank of Mumluks period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rank
  • Symbol
  • sign
  • Motto
  • Mamluk Heraldry