تاریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

با تحولاتی که در حوزۀ مطالعات تاریخی بویژه از اوایل قرن بیستم میلادی صورت
گرفت و از جمله تأثیرات وسیعی که پدید آمدن مکتب اروپایی آنال در نوع نگرش و
شیوۀ استدلال و تبیین مورخان بر جای نهاد، تاریخ اجتماعی به عنوان شیوه ای نوین و
رویکردی تازه از نیم ۀ دوم قرن بیستم به بعد در اروپا و آمریکا ظهور کرد و در سه دهۀ
اخیر به صورت شاخۀ اصلی و پررونق مطالعات تاریخی درآمد . هرچند پیش از این
تاریخ نیز در تاریخنگاری قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کمابیش تاریخنگاران به
داده های راجع به زندگی اجتماعی مردم، توجهی نشان داده بودند، عملاً با رواج یافتن
این رویکرد تازه بود که نگاه مورخان از تاریخ جنگها و اراده ها و اعمال مردان بزرگ، ب ه
تاریخ زندگی ها و رفتارهای مردم عادی جامعه معطوف شد . تاریخ اجتماعی به عنوان
رویکردی نوین می کوشد زندگی اجتماعی مردم را در سه حوز ۀ رابطۀ مردم با مردم در
زندگی روزانه، رابطۀ مردم با دولت و حکومت و رابطۀ مردم با زیست جهان مادی و
معنوی شان بررسی و این روابط را در چارچوب های عِلّی و معلولی تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social history: A new approach to historical studies

چکیده [English]

The social history as a new approach and attitude appeared since the second half of  century in Europe and USA because of: (1) the change in the scope of historical study, especially from the beginning of  century. (2) arising Anal approach as a type of an argumentation manner, explanation method [or model] and attitude for historians. In the last three decades, the social history is become the main and popular part of historical study. Before this period, though, historiographers have almost been attentive to the data from people's social life in historiography of  century and the beginning of  century, however it was  by means of fashioning this new approach that the historians changed their view from chronology and their social life. The social history as a new approach endeavors to account and explain people's life in three domains: (1) the relation among them. (2) the relation between people [ community society ] and governments.(3) the relation between people and their worldly and spiritual life and suggesting causal explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social history
  • political history
  • Anal school
  • Methodology