منابع و سرچشمه های اطلاعات روایی آل زبیر در صدر اسلام ( نحوه دریافت، انتقال و ارائۀ آن ها )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آل زبیر از جمله خاندان هایی اند که بعد از اسلام شهرت زیادی کسب کردند و در منابع اسلامی نیز نام «زبیر بن عَوّام » و خاندان او مکرر ذکر شده است . این امر به نقش آنان در امور نظامی، سیاسی و علمی صدر اسلام اشاره دارد . زبیر بن عَوّام نه تنها به عنوان راوی احادیث پیامبر (ص) بلکه به عنوان یک صحابی نقش مؤثر ی در وقایع صدر اسلام داشته است و همسران ، فرزندان و موالی او آن وقایع و احادیث را از او نقل کرده اند. آثار
موجود بیشتر به بُعد سیاسی این خاندان توجه داشتند، در حالی که نقش علمی این
خاندان به رغم دیرپایی و اهمیت آن مغفول مانده است . با توجه به آنچه در منابع
مختلف درباره نقل احادیث و روایات آل زبیر آمده ، این مقاله هم به سرچشمه های
اطلاعات آنان می پردازد، و هم به چگونگی کسب احادیث و شیوه روایات آنان و نیز به
نحوه انتقال و ارایه آنها به راویان هم عصر و طبقات بعدتر اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Āle- zubeīr-’s resources and origins of narrative data in early period of Islam

چکیده [English]

Āle- zubeīr is one of the families who became famous afterward the rise of
Islam and the name of “Zubīr-ibni-،awwān” and his ancestry has been
repeatedly asserted in Islamic resources too.
Zubīr-ibni-،awwān was not only as a narrator of prophet’s tradition, but also
as a companion had effective role in early events of Islam; His wives, sons
and servants quoted events and narrations from his assertions as well. The
available works mentioned mostly to political features of his family, while
their scientific role neglected- in spite this role was persistent and
significant.
In accordance to pay attention to what is quoted in various resources about
Zubīr-ibni-،awwān-’s narrations and quotations, this essay engages in their
data as well as their method of quotations and of narrations. Here is also
mentioned their way of transmitting and exposing this tradition to
contemporary and latter class of narrators

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zubīr-ibni-
  • awwān
  • quotation
  • Narration
  • oral method
  • written method