قرائت: از روش های اصلی آموزش در نظام آموزشی مسلمانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بررسی وتحقیق در شیو ه های آموزشی مسلمانان از مباحث مهم تاریخ آموزش و پرورش
در اسلام است ؛ زیرا فهم فراز و فرود تعلیم و تربیت در سرزمین های اسلامی و کشف راز
و رمز زایایی و ایستایی آن تا حدود زیادی در گرو تحلیل این شیو ه هاست. قرائت یکی از
شیوه های اصلی آموزش در مؤسسات آموزشی سرزمین های اسلامی بودکه هر چند در
ابتدای به کارگیری آن در علم حدیث به عنوان یکی از راه های دریافت حدیث با مخالفت
گروهی از محدثان مواجه شد ، ولی به تدریج به موازات افزایش امکانات و ابزارهای
آموزشی خاصّه کتاب، گسترش و تنوّع حلقه های درسی و ناکارآمدی برخی شیو ه ها نظ یر
املا، به شیو ۀ غالب آموزش در حدیث و سایر علوم بدل گشت . در نوشتار حاضر ضمن
بررسی مراحل اولیه شکل گیری این شیوه ، آراء و نظرات موافقان و مخالفان این شیوه و
علل مخالفت یا موافقت آن ان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . در ادامه علاوه بر
بیان اقسام کلی قرائت ، ا نواع قرائت های سماع ، تصحیح و اتقان و تفهم و استقصاء (که هر
یک اهداف آموزشی خاصی را دنبال می کردند)، مجالس اقرا و تفاوت مجلس اقرای قرآن
با علوم دیگر و روش های برخی استادان در قرائت بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research in Reading (Qara’a): One of the Important Educational Methods in Muslim’s Educational System

چکیده [English]

Studying and analyzing the educational methods is one of the main and
significant subjects in the history of education in Islam. In fact
understanding the fluctuation of education in Islamic territories and
disclosing the secret of its productivity and stagnation are to a large extent
indebted to analyzing these methods. Reading (Qara’a) was one of the main
educational methods in educational institutions in Islamic territories.
Although it initially encountered the opposition of some narrators, as one of
the receiving ways in tradition (Hadith), along with the enhancement of the
educational facilities and implements specially books, and the growth in
number and diversity of teaching halqas, and inefficiency of some old
methods such as dictation (Imla’), it gradually became the dominant
educational method in tradition and other fields of knowledge. In this paper
in addition to studying the early formation of Reading, the opinions of pros
and cons of this method and their argumentations are discussed.
Subsequently, in addition to explaining general forms of Reading, some
other kinds of Reading such as Reading for Sama’, Reading for Correction,
Reading for Comprehension have been specifically discussed. Eventually
Reading sessions for Quran and its difference with that of other fields of
knowledge and the methods of some eminent professors in Reading have
been studied and analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational methods
  • Reading (Qara’a)
  • kinds of Reading
  • Reading session