کنیزان: وضع اجتماعی- حقوقی در دورۀ مغول- ایلخانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

برای شناخت جامعۀ ایران در اعصار گذشته لازم است لایه های مختلف این جامعه و
کنش های گروه های اجتماعی بررسی شود و این شناخت کامل نخواهد بود مگر اینکه به
تعمق در وضعیت بندگان اعم از غلامان و کنیزان که به فراوانی دراین جامعه
حضورداشتند، نگریسته شود . نوشتار حاضر در نظر دارد با نگاهی به وضعیت این گروه
اجتماعی در دوره مغول ایلخانان و با بررسی راه های تحصیل کنیزان، موقعیت و
پیشه های خا ص آنان، کارکردشان در جامعۀ ایران آن دوره، احکام و قوانین فقهی مربوط
به آنان و طرق دستیابی شان به آزادی به این مسئله پاسخ گوید که آیا کنیزان در دوره
مورد بحث از پایگاه اجتماعی قابل تغییری برخوردار بودند؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Slave-girls: Social-legal situation in Mughul-Īlkhānān-’s period

چکیده [English]

It is necessary to investigate various stratums of Iranian society in past eras
in order to know that society and the acts of its social groups. This
knowledge wouldn’t accomplish unless paying attention to contemplate on
slavery’s situation – such as Slave-girls and Servants who were dwelling in
that society plentifully.
“Did the mentioned Slave girls have any changeable social position?”, in
order to answer to this question, this essay takes a look at the situation of
such social groups on Mughul-Īlkhānān period and verifies the ways of the
acquisition of Slave-girls, their situation and special affairs, their functions
in Iranian society of that period, judicial laws and rules relevant to them, and
their achievement to liberty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slave-girls
  • Servant
  • Mughul- period
  • Īlkhānān
  • women