مسألۀ گاهشماری ایرانی (نقدی بر مقالۀ "مقایسۀ روش ها و معادلات مختلف برای اعمال کبیسه های گاهشماری هجری خورشیدی")

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آقای فر ید قاسملو، در مقاله یی با عنوان "مقایسۀ روش ها و معادلات مختلف برای اِعمال
کبیسه های گاهشماری هجری خورشیدی "، کوشیده است "روش های مختلف برای
اعمال کبیسه های گاهشماری هجر ی خورشیدی" را "در منابع مختلف " بیابد و، سپس
مقایسه کند، البته بی آنکه نمونه یی از معادلات ذیربط را نشان دهد.
مطالب مطرح شده از دو نظر برا ی نگارندۀ نوشتۀ حاضر اهمیت دارند : 1) عرضۀ
مهم ترین مباحث گاهشماری ایرانی در آثار شماری از مهم ترین تقو یم شناسان و تقو یم
پژوهان کشور، 2) بیان برخی از مواضع نگارنده بر پایۀ دو اثر منتشر شدۀ او.
دراین نوشته نگارنده می کوشد تا ضمن بررسی پاره هایی از نوشتۀ جناب قاسملو و بیان
مسألۀ گاهشماری ایرانی (که متشکل از دو امر همبستۀ طول سال خورشیدی از یک سو
و نظم کبیسگی یا آرایۀ کبیسه ها در دورۀ بزرگ، زیردوره ها و زیرزیر دوره ها از سو ی 
دیگر است )، پرتو ی بر جا یگاهِ نه حرفه ییخود در میان تقو یم پژوهان کشور بیفکند و
"روش" خود، اصالت آن و درستی آن را تبیین کند. این روش درچارچوب لزوم توجه به
طول سال متوسط خورشیدی (که همان طول سال اعتدالی است ) و بر پایۀ محاسبات
رایانه ای، با بهره گیری از سنت پر بار تقویم جلالی، اتخاذ شده است و دستاوردهای آن
در راستای سنت توانمند تلاش برای دستیابی به قاعدۀ دقیق کبیسه گیری و نگارش
گاهنامۀ تطبیقیِ قابلِ اِعمال بر سال های دور گذشته و آینده است.
نگارنده امیدوار است که با نشان دادن کاستی هایی در مقالۀ جناب قاسملو و مطرح
کردن دقیق مهم ترین مباحث مرتبط با گاهشماری ایرانی، تقویم پژوهان، دوستداران
تقویم نگاری و گاهشماری ایرانی، و نهادهای رسمی مسئول کشور (مانند قوۀ مقننه و
شورای مرکز تقویم دانشگاه تهران) به آن ها توجه کنند و کسانی چون جناب قاسملو در
پژوهش ها و نوشته های بعدی خویش به دیدۀ عنایت و دقت بیشتر بدان ها بنگرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problen of Iranian Calendar (A critique on “comparison of various methods and equations for applying intercalaries of Hidjrī Khorshīdī” Calendar)

چکیده [English]

Mr. Farid Ghasemlu has tried to find, in “comparison of various methods
and equations for applying intercalaries of chronology of Hidjrī Khorshīdī”,
‘various methods for applying intercalaries of chronology of Hidjrī
Khorshīdī’ in ‘various resources’; and then, has compared them without
presenting any instances for such relevant equations.
The pronounced subject-matters have significance for me from two points:
(1) To expose the most important topics for Iranian chronology in the works
of many great calendar-writers and calendar-researchers
(2) To explain some of my attitudes based on my two published work
Here, I endeavor to evaluate a few segments of Ghasemlu’s essay and state
the problem of Iranian chronology which consist of two correlated subject:
solar year and bissextile order or arrangement of intercalary in big period,
sub-periods, and under-sub-periods, moreover, would make clear my -not so
professional- position among Iranian calendar-researcher; and I would
explain my method, its authenticity and accuracy as well. This method
accomplish in paying attention to middle duration of solar year – which is as
same as duration of every year – and based on computer computation, by
applying fruitful tradition of Djalālī-’s calendar too; and the achievements of
such method is in parallel with dynamic tradition of attempt for attaining
exact rule of calculating leap years and for writing comparative chronology
which is applicable to past years and future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian solar chronology
  • duration of solar year
  • order of intercalary
  • applying method of leap-year
  • precision in chronology
  • Bihrūz
  • Bīrashk