الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص): رهیافتی نو به سیره نگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هرچند به دلایلی سیره نگاری با تأخیر نسبتا زیادی آغاز شد ، اما همواره زندگانی
رسول خدا (ص) مورد توجه خاص مسلمانان بوده و تألیف در این موضوع همچنان
ادامه دارد . وابستگی های دینی و مذهبی، مبانی و معیارهایی که هر یک از سیره نگاران
بدان ملتزم بوده اند و نیز شیوه تنظیم و تدوین ، سبک نگارش ، اصول و اهداف و
انگیزه های نویسندگان به تألیفات بسیار متنوع و مختلفی در سیره انجامیده است . یکی
از نوشته های جدید در این حوزه، کتاب الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) نوشته
سید جعفر مرتضی عاملی است . نویسنده ضمن تب یین سیمای رسول خدا (ص) در
کتب و روایات مکتب خلافت ، به بررسی پدید ۀ منع حدیث و نقش آن در تحریف
حقایق تاریخی و رواج احادیث جعلی می پردازد و از نقش نو مسلمانان اه ل کتاب و
قصه پردازان در ا ین باره به تفصیل سخن می گوید و پس از تشریح اصول و معیارهای
آشفته در تدوین سیره ، اصول، ضوابط و معیارهایی برای انجام پژوهش علمی صحیح
ارائه می دهد، و بر پایۀ متون عم ده سنی و شیعی در حوز ه های تفسیر ، حدیث و تاریخ
می کوشد تصویری درست از زندگانی رسول خدا (ص) ترسیم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-Sahīh min Sīra al-Nabīyy al-A‘zam: A New Approach to Life-Historiography

چکیده [English]

Although, due to some proofs, the life-historiography began too late, but
always the holy prophet’s biography has been noted by the Muslim.
Compiling on this subject is still continuous.
Dependence on some religion or school, also relying on some bases and
criteria, by the life-historiographers; and different destinations, approaches,
principles and motivations created very various works on the life-style.
One of new writings in the Seminary (Ḥawza) is a book entitled Al-Sahīh
min Sīra al-Nabīyy al-A‘zam by Sayyid Ja‘far Murtadā ‘Āmilī. Conveying
character of the Messenger of Allah in the different resources, he studies the
phenomenon of prohibition of narration and its role in deviation of the
historical realities, and also currency of the fabricated traditions. He
deliberates the role of the people of the Book who converted to Islam, and
the story-tellers. After description of the agitated principles and criteria in
compiling life-styles, he presents some principles, rules and criteria for a
correct scientific research in this regard. Lastly he tries to present a true
picture of the Messenger of Allah’s life, based on the Shia and Sunni main
resources, in the field of exegesis, narration and history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sīra (Prophet’s life-style)
  • the Messenger of Allah
  • Sayyid Ja‘far Murtadā ‘Āmilī
  • Al-Sahīh min Sīra al-Nabīyy al-A‘zam