ابن ابی زرع و روض القرطاس 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نوشتار حاضر، جستاری است در یکی از مهم ترین تواریخ محلی مغرب ، خاصه عصر
مرینی، به نام الانیس المطرب بروض القرطاس فی اخبار ملوک المغرب و تاریخ مدینة
فاس این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه های مختلف در موضوع بحث برانگیز هویت
نویسندۀ واقعی کتاب ، پس از بازخوانی محتوای اثر، شیوۀ تدوین، اسلوب نگارش، منابع
مؤلف و نیز در خلال آن، جایگاه کتاب را در بین نوشته های تاریخی عصر مرینی باز
می نماید و بدین نتیجه می رسد که ابوالحسن بن عبدا لله بن ابی زرع نویسندۀ دستِ کم
بخش های زیادی یا ویراستِ اول کتاب است و نظر به این که مرینیان و فاس محور
بحث اند، کتاب رنگ دودمانی و فضائل نگاری دارد و از آنجا که مؤلف در عصر
بازپس گیری اراضی اسلامی اندلس می زیسته، جزئیات ارزشمندی از این وقایع ، خاصه
آخرین نبردهای مسلمانان با مسیحیان در دورۀ مرینی را با نثری ساده و روان به ثبت
آورده و سرانجام این که وی در تبیین مطالب تاریخی از سکه ها، کتیبه ها، منابع مکتوب
و مشاهدات خود به خوبی بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Abī Zar‘ and Rawd al-Ḳirtās

چکیده [English]

This article is a survey of one of the most important local historical books of
maghrib especially in Marinid’s period, entitled al- Anīs al-Mutrib bi Rawd
al-Ḳirtās fī Akhbār Mulūk al-Maghrib wa Ta’rīkh Madīna Fās.
This article is to recognize the real author’s identity, considering different
views regarding this questionable subject, and also to represent method of
composition, the style of writing, the author’s resources and status of the
work among the same historical writings of Marinid’s era by revising
context of the book, and then comes to conclusion that ’Abulhasan b.
Abdullā b. Abī Zar‘ was the author of at least the main part of the book or its
draft. Since Marinids and Fez were brought under consideration, the work
was imbued with genealogy and flattery. Whereas the author used to live at
the age of Christian reconquest of Andalus, he recorded in a simple and
fluent prose, valuable details of the event, especially the last wars between
the Muslim and Christian in Marinid’s era.
Finally it should be pointed that the author took advantage of coins,
epigraphs, written sources and his eye observations well, to interpret the
historical matters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • local histories
  • Ibn Abī Zar‘
  • Marinids
  • Rawd al-Ḳirtās
  • maghribi historiography
  • Fez