مَقَّری و نَفْح الطِّیب 1

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نفح الطیب در زمرۀ واپسین منابع حکومت مسلمانان در اندلس است که مولّف آن در
واپسین سال های زندگی خود، این سرزمین و مردمش را در آن به تصویر کشیده است .
اثر نه تاریخ محض است و نه فرهنگنامه ای تاریخی ، بلکه دائر ة المعارف گونه ای است در
تاریخ، ادب و جغرافیای اندلس و شرح احوال بزرگان آن از آغاز عصر اسلامی تا سقوط
غرناطه. در این مقاله شرح احوال مقَّری و مهم ترین تألیف او نفح الطیب و ارزش و
اهمیت تاریخی و فرهنگی آن بررسی شده و به اقتضای موضوع مقاله ، گوشه هایی از
تاریخ فرهنگی و اجتماعی مغرب و اندلس نیز در آن مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maikkarī and Nafh al-Tīb

چکیده [English]

Nafh al-Tīb is among the resources of the last days of Muslim Spain
(Andalusia) that its author in his ultimate years of life literally portrayed this
land and its people in it. This book is neither a pure history nor a
biographical dictionary; but somehow an encyclopedia regarding history,
literature and geography of Andalusia, and also biography of its
personalities, from the beginning of the Islamic period to the decline of
Granada.
This article conveyed Mikkarī’s biography and his most important work,
Nafh al-Tīb, and also its historical and cultural value and importance.
Because of requirements of the subject matter, some points of the cultural
and social history of Maghrib and Andalusia were proponded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mikkarī
  • Nafh al-Tīb
  • Andalusia
  • Ibn Khatīb