تاثیر حاکمیت صفویه بر کتاب های سیره و مناقب دوازده امام 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

از قرن دوم هجری کتاب هایی دربار ۀ سیره و مناقب دوازده امام نوشته شده که از لحاظ
کمیت و کیفیت تحت تاثیر وضع سیاسی و فرهنگی عصر خویش بوده اند. ظهور صفویه و
رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران و شرایط سیاسی و فرهنگی حاصل از آن بر
تالیفات مذکور تاثیراتی نهاد که این تاثیرات را در وهلۀ نخست در افزایش نسبی این
تالیفات می توان دید . عالمان و نویسندگان شیعه با توجه به آزادی بیشتر در بیان عقاید
خویش در این دوره کتا ب های متعددی در سیره و مناقب امامان نوشتند . شاهان صفوی
نیز که به دلایل سیاسی و مذهبی بر گسترش تشیع تاکید داشت ند از این تالیفات به
طور مستقیم ، حتی با صدور فرامینی مبنی بر این امر و یا به طور غیر مستقیم حمایت
می کردند. آنان همچنین در جهت تعمیق اندیشه های شیعی در بین عموم مردم به
تدوین کتب فارسی و یا ترجمه متون عربی در این موضوع پرداختند، چنان که برخی از
این آثار به فرمان و نام بعضی از شاهان صفوی پدید آمده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of the Safavid Sovereignty on Compiling the twelve Imam’s Life Style and Virtues

چکیده [English]

Since the 2nd century many books have been written about life style (sīra)
and virtues (manākib) of the twelve Imams. Those books, quantitatively and
qualitatively, have been under influence of the political and cultural
circumstances of their ages. Appearance of the Safavids and then recognition
of Shia (as the formal doctrine), and the later cultural and political situations
influenced the mentioned works: first of all, on their increase. Many Shi’ite
religious scholars and authors, because of more expression freedom, in that
age, composed many books relating to the life style and virtues of the
Imams.
The Safavid kings, because of some political and religious proofs, directly
and indirectly, and even through issuing charter, supported and emphasized
on the expansion of Shia. The kings also in order to deepen Shi’ite thoughts
among the public, paid attention to compiling Persian books or translating