دریانوردی مسلمانان در سده های نخستین اسلامی 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دریانوردی و کشتیرانی قرن ها مورد توجه مسلمانان بود . ایشان برای پرداختن به
دریانوردی اهداف و انگیزه های خاصی داشتند و این اهداف و انگیزه ها را باید
عوامل اصلی رونق کشتیرانی در تمدن اسلامی در شمار آورد . دریانوردی با
اهداف نظامی، به منظور تصرف سرزمین های مختلف و الحاق آن ها به قلمرو
حکومت اسلامی از اولین دهه های ظهور اسلام آغاز شد و قرن ها به صورت جدی
ادامه یافت . دریانوردی تجاری نیز به منظور حمل و نقل کالاهای مختلف در
جریان دو سویه بین سرزمین های مختلف و سرزمین های اسلامی مورد توجه خاص
مسلمانان بود و اهمیت بسیاری در پیشرفت کشتیرانی ایشان داشت، خاصه که
شامل دامنۀ فعالیت بسیار وسیعی از لحاظ جغرافیایی بود و مسلمانان طی آن
توانستند با اقوام و سرزمین های مختلفی در پهنۀ اقیانوس هند از سواحل شرقی
افریقا تا سواحل چین ارتباط برقرار کنند و اکتشافات جغرافیایی مهمی انجام
دهند. مجموع این فعالیت ها باعث گسترش درک جغرافیایی مسلمانان و آگاهی
ایشان از اقوام و سرزمین های دیگر شد و علاوه بر آن به رونق جغرافیانگاری
مسلمانان افزود و آثار ادبی، داستانی و فنی در زمینه دریا و دریانوردی به وجود
آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslims’ navigation in early Islamic centuries

چکیده [English]

Navigation and shipping drew Muslims’ attention for centuries. For this they have special purposes and motives which should be counted as the main factors of shipping prosperity in Islamic civilization. Military navigation in order to occupy different areas and attach them into Islamic territory began from the first decades after the emergence of Islam and continued for centuries.
Commercial navigation in order to transport various goods in a reciprocal stream between different lands and Islamic territories was especially noticed by Muslims, and had an important role in the progress of shipping. By commercial shipping, because of its very wide geographical domain of activity, Muslims could communicate with different nations of various lands Indian ocean breadth, from East African shores till Chinese ones, and also they could achieve important geographical explorations.
These activities altogether resulted in developing Muslims’ geographical understanding and their information about other nations and created literary, narrative and technical works on sea and navigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial navigation
  • military navigation
  • China
  • East Africa
  • Persian
  • Arabs
  • Indian Ocean
  • Persian Gulf